2 Giảng viên Khoa Kinh tế tham gia ban ISO-UEH

Vào ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-ĐHKT-TCHC về việc thành lập Ban ISO-UEH, trong đó, khoa Kinh tế có 2 giảng viên tham gia là TS. Nguyễn Quỳnh HoaThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Ban ISO-UEH có nhiệm vụ quản lý hệ thống quản lý chất lượng trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

Nội dung chi tiết

Trước đó, UEH cũng đã nhận chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong việc cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học, cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế học.

hoanh-s oanhnth-s

chungchiISO-2015

Blog Attachment
Translate »