Vũ Thị Phượng

Quá trình đào tạo

 • 1988: Cử nhân - Tâm lý học - Moscow State University named M.V. Lomonosov
 • 1992: Tiến sĩ - Tâm lý học - Moscow State University named M.V. Lomonosov

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Marketing Essentials, by Philip Kotler

  1994 - Sách dịch - Nhà xuất bản Thống kê

 • Business Communications by William C. Himstreet

  1997 - Sách dịch - Nhà xuất bản Thống kê

 • Communication and communication skills

  1998 - Đại học Kinh tế TPHCM

 • Surveying the current human resource status of jointed stock company Nguyen Kim

  2011

 • Consumer psychology on rice products in Ho Chi Minh City for Truong Gia Thinh Ltd Co.,

  2015