Võ Tất Thắng

Quá trình đào tạo

 • 2000: Cử nhân - Kinh tế học - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2004: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2016: Tiến sĩ - Kinh tế - Đại học Quốc Gia Úc (ANU). Tên luận án: Mức độ tổn thương và phúc lợi của các hộ gia đình

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Quản lý nước để phát triển bền vững: Lý thuyết, thực tiễn và ứng dụng chính sách cho nông thôn Việt Nam

  Đang thực hiện | Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế | Chủ nhiệm đề tài

 • Vai trò của vốn xã hội với mức độ tổn thương của các hộ gia đình: Bằng chứng mới từ nông thôn Việt Nam

  Đang thực hiện | Tác giả

 • Xây dựng quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm của Việt Nam

  2016| Đề tài cấp Bộ Y tế | Thành viên trong nhóm có 2 tư vấn

 • Thái độ ghét rủi ro và tác động của bảo hiểm y tế lên mức độ tổn thương của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

  2015 | Đề tài Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả

 • Tính dễ tổn thương của các hộ gia đình do mức độ thỏa dụng thấp và cách đối phó với rủi ro ở nông thôn Việt Nam

  2014 | Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả

 • Đo lường mức độ tổn thương dẫn đến nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam

  2013 | Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả

 • Tác động của bảo hiểm y tế lên việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sinh sản ở Indonesia

  2012 | Đề tài Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả

 • Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói và đề nghị giải pháp giảm nghèo ở các tỉnh Đông Nam Bộ

  2004 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên nghiên cứu, cùng với chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Hoài.

 • CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Nghiên cứu tình huống dành cho Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Việt Nam (2 bài)

  2009 | Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia

 • Dự báo những thay đổi quan trọng của kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng năm 2008

  2009 | Economic Review, Đại học Mở

 • Giáo trình Kinh tế phát triển (Chương 5, 7 và 12)

  2007 | Nhà xuất bản lao động

 • Tác động của cam kết WTO lên nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

  2007 | Tạp chí Phát triển kinh tế, Đại học Kinh tế

 • Xé rào ưu đãi đầu tư trong bối cảnh mở rộng phân cấp đầu tư ở Việt Nam: Sáng kiến hay lợi bất cập hại?

  2007 | Ấn phẩm của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

 • Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam: Rào cản thực tế và đề nghị chính sách

  2005 | Tạp chí Phát triển kinh tế, Đại học Kinh tế

Translate »