Võ Đức Hoàng Vũ

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên khu vực nông nghiệp ở các tỉnh duyên hải đồng bằng song Cửu Long

    2014 - 2015 | Đề tài cấp Ngành | Thành viên

  • Lượng giá Chi phí và Lợi ích Kinh Tế của Dự Án Phát Triển Đô Thị

    2016 | Đề tài cấp Ngành | Thành viên

  • Giá trị sẵn lòng trả cho lợi ích Môi trường Nông nghiệp không chắc chắn ở Việt Nam: kết quả từ cuộc khảo sát đánh giá ngẫu nhiên bằng phương pháp thẻ trả tiền ngẫu nhiên

    2007 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

Translate »