Võ Đức Hoàng Vũ

Quá trình đào tạo

 • 2000: Cử nhân | Tài chính ngân hàng | Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2003: Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên khu vực nông nghiệp ở các tỉnh duyên hải đồng bằng song Cửu Long

  2014 - 2015 | Đề tài cấp Ngành | Thành viên

 • Lượng giá Chi phí và Lợi ích Kinh Tế của Dự Án Phát Triển Đô Thị

  2016 | Đề tài cấp Ngành | Thành viên

 • Giá trị sẵn lòng trả cho lợi ích Môi trường Nông nghiệp không chắc chắn ở Việt Nam: kết quả từ cuộc khảo sát đánh giá ngẫu nhiên bằng phương pháp thẻ trả tiền ngẫu nhiên

  2007 | Đề tài cấp Trường | Thành viên