Trần Thu Vân

Quá trình đào tạo

 • 1985: Cử nhân | Kinh tế lao động | Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1995: Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh | Đại học Kinh tế TPHCM

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Biến động cơ học dân số tại TP.HCM : Thực trạng và giải pháp

  2001 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Lý luận về việc làm và các giải pháp chủ yếu tạo việc làm ở Việt Nam

  1995 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Mối quan hệ giữa tiêu dùng với thu nhập dân cư của Việt Nam

  1999 | Tạp chí Kinh tế