Trần Bích Vân

Quá trình đào tạo

 • 1989: Cử nhân - Thống kê Thương nghiệp - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1992: Kỹ sư ngoài ngành - Xuất nhập khẩu
 • 1996: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 • Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  2015 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

 • Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Quy trình và các phương pháp

  2014 - 2015 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

 • Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai

  2014 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

 • Ứng dụng phương pháp Interbrand trong thẩm định giá trị thương hiệu – Nghiên cứu cho trường hợp ngành công nghệ tiệc cưới tại TP.HCM

  2014 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

 • Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ thẩm định giá tại trường Đại học kinh tế TP.HCM

  2013 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

 • Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM

  06/2012 đến 01/2013 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

 • Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản - Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10

  2012 | Đề tài cấp trường | Chủ nhiệm

 • Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa

  2006 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm

 • Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  2006 | Đề tài cấp Trường | Thành viên

 • CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

  2016 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

 • Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá - Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp

  2014 | Hội thảo quốc tế AVA

 • Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá - Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp

  2014 | Hội thảo quốc tế AVA

 • Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM

  2013 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand

  2013 | Tạp chí Phát triển Kinh tế

 • GIÁO TRÌNH - SÁCH CHUYÊN KHẢO

 • Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá

  2012 | Đồng chủ biên

 • Giáo trình Kinh tế Quốc tế

  2012 | Tham gia

Translate »