Phan Nữ Thanh Thủy

Quá trình đào tạo

 • 1985: Cử nhân - Vật giá - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1999: Thạc sĩ - Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2007: Tiến sĩ - Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHCM. - Tên luận án: "Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế"

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Hoàn thiện chính sách tiền tệ để góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

  2003 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm đề tài

 • Phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại VN

  2004 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm đề tài

 • For Better Open Market operation in Vietnam

  2005 | Economic Development

 • Exchange rate Policy in the International Integration

  2006 | Economic Development

Translate »