Nguyễn Trần Minh Thành

Quá trình đào tạo

2009: Cử nhân - Kinh tế lao động và Quản lý nguồn lao động 2016: Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Về Quản Lý (CFVG)

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Xây dựng ngành đào tạo Quản trị nhân lực

    2012 - 2013 | Thành viên | Đề tài cấp trường

Translate »