Nguyễn Phú Tụ

Quá trình đào tạo

 • 1977: Cử nhân | Thống kê | Đại học Kinh tế - Kế hoạch, Hà Nội
 • 1988: Tiến sĩ | Thống kê Kinh tế | Trường Đại học Thông kê kinh tế Mockva | Tên luận án: "Nghiên cứu thống kê thâm canh nông nghiệp Liên xô và khả năng áp dụng tại Việt Nam"

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Đề cương bài giảng: Thống kê nông nghiệp

  1990 | Tác giả chính | Lưu hành nội bộ

 • Kinh tế quốc tế

  1995 | Đồng tác giả | NXB TP HCM

 • Thống kê Doanh Nghiệp

  1998 | Tác giả chính | NXB Thống kê

 • Kinh tế quốc tế

  1998 | Đồng tác giả | NXB Giáo dục

 • Xuất khẩu cà phê Việt Nam

  1998 | Đồng tác giả

 • Lý thuyết Thống kê

  2000 | Tác giả chính | NXB Thống kê

 • Kinh tế quốc tế

  Tác giả chính | Đại học Mở TPHCM

 • Kinh tế quốc tế

  2012 | Tác giả chính | NXB Tổng hợp TPHCM

 • CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

 • Tổ chức hoạch toán đầy đủ ở các đơn vị trực thuộc công ty cao su

  1993 | Đề tài cấp Bộ | Chủ nhiệm

 • Các giải pháp tăng nhanh kim ngạch xuât khẩu cà phê Việt Nam

  1996 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Phân tích hiện trạng ngành may mặc xuất khẩu ở TP.HCM

  1996 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh gạo xuất khẩu của Việt Nam

  1998 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên

 • Tổng quan về tính cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam (sách dịch)

  2000 | Đề tài cấp Trường | Chủ biên

 • CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 • Bài báo bằng tiếng Nga: Những đặc điểm của NN Việt Nam và sự ảnh hưởng của chúng tới thâm canh sản xuất

  10/1987 | Tập kỷ yếu khoa học của trường ĐH TKê MOCKBA

 • Thông kê trong nền kinh tế thị trường

  4-1992 | Phát triển kinh tế | Số 18

 • Khủng hoảng kinh tế : Hậu quả

  8-1995 | Phát triển kinh tế | Số 58

 • Việt Nam- ASEAN Hợp tác để phát triển

  9-1995 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 59

 • Việt Nam- EU Hợp tác và phát triển

  10-1995 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 60

 • ASEAN: Hình thành và phát triển

  2-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 64

 • Khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

  3-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 65

 • APEC: Hình thành và phát triển

  4-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 66

 • Liên minh Châu Âu: Hợp nhất để phát triển

  5-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 67

 • Liên minh Châu Âu: Hợp nhất để phát triển

  5-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 67

 • Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung: Công cụ của AFTA

  7-1996 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 69

 • AFTA và sự hội nhập của VN

  2-2000 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 112

 • VN trên con đường hội nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO)

  1-2001 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 123

 • Hội nhập kinh tế thế giới và đào tạo nhân lực tại VN

  3-200 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 125

 • Kinh tế tri thức và vấn đề ĐT nguồn nhân lực tại VN

  10-2001 | Kỷ yếu hội thảo KH Viên NC phát triển | Số 6

 • EU – 25, Cơ hội cho Việt Nam

  4-2004 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 162

 • Để đạt được mục tiêu xuất khẩu 2005 vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương

  7-2005 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 177

 • VN – Hàn Quốc: 13 năm một chặng đường hợp tác

  12-2005 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 182

 • Việt Nam trên con đường hội nhập và Hiệp định chống bán phá của Tổ chức thương mại thế giới

  3-2006 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 185

 • WTO và vấn đề nông phẩm

  12-2006 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 194

 • Need to Reform the teaching method in the HCM University of Economics to meet the market denamd

  9-2007 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 157

 • WTO và vấn đề nông phẩm

  10-2007 | Kỷ yếu hội thảo KH Viên NC phát triển

 • Mối quan hệ giữa FDI với tăng trưởng kinh tế VN

  9-2010 | Tạp chí Phát triển kinh tế | Số 239

 • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hang đối với dịch vụ truyền hình trả tiền của SCTV tại TP. HCM

  11/2013 | Khoa học công nghệ giao thông vận tải | Số 9

 • Việt Nam –TPP, một chặng đường gian nan thử thách

  5/2014 | Khoa học công nghệ giao thông vận tải | Số 11

 • ASEAN bên thềm 2015

  2/2105 | Khoa học công nghệ giao thông vận tải | Số 14

 • Hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương: Hiệp định thế hệ mới

  7/2015 | Phát triển và hội nhập | Số 23

Translate »