Nguyễn Ngọc Hà Trân

Quá trình đào tạo

  • 2000: Cử nhân - Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư - Đại học Kinh tế TPHCM
  • 2003: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại TPHCM

    2006 - 2007 | Sở Khoa học và công nghệ TPHCM | Thành viên

  • Vai trò của Tổng công ty trong quá trình phát triển kinh tế

    2007 - 2008 | Viện nghiên cứu phát triển TPHCM | Thành viên

Translate »