Nguyễn Ngọc Danh

Quá trình đào tạo

  • 2005: Cử nhân | Kinh tế Kế hoạch Đầu tư | Đại học Kinh tế TPHCM
  • 2010: Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Tp.HCM

    2015 - 2016 | Nghiên cứu viên | Đề tài cấp Bộ

  • Thu nhập và đa dạng hóa sinh kế của các hộ đình Việt Nam

    2014 | Tạp chí Kinh tế Phát triển

Translate »