Nguyễn Kim Đức

Quá trình đào tạo

 • 2011: Cử nhân, Thẩm định giá - Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2015: Cử nhân, Kiểm toán - Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2016: Thạc sĩ, Tài chính - Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 • Sự phù hợp của hệ số beta có điều chỉnh đòn bẩy trong thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam

  2015 - 2016 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp cơ sở

 • Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  2015 | Cố vấn kỹ thuật | Đề tài cấp cơ sở

 • Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

  2014 – 2015 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp cơ sở

 • Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  2012 – 2013 | Thành viên | Đề tài cấp cơ sở

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • The suitability of Proxy Levered Beta (PLB) in Corporate Valuation - Evidence in Vietnam (presentation)

  2016 | with Huynh Ngoc Thuy Duong | The 1st Asia – Pacific INFINITI Conference on International Finance

 • Nghiên cứu quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

  2016 | với Trần Thị Hải Lý | Tạp chí Phát triển Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM. Tháng 08.2016 [27(8), 64-80]

 • Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

  2016 | với Huỳnh Kiều Tiên và Trần Bích Vân | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM - Tháng 1

 • Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  2015 | với Tô Công Nguyên Bảo | Tạp chí Phát triển Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM - Tháng 09.2015 [26(9), 44-64]

 • Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các NHTM Việt Nam

  2015 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.HCM - Tháng 8.2015 [Số 111, 42-51]

 • Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay

  2014 | với Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tú Anh | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM - Tháng 8.2014 [Số 101, 41-49]

 • Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp

  2014 | với Hay Sinh | Tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM - Tháng 6.2014 - [Số đặc san, 31-50]

 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp chi phí vốn và phương pháp APV

  2014 | với Hay Sinh | Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Thẩm định giá ASEAN - lần 18 Tháng 04/2014

 • Hoạt động thẩm định giá trong việc quản lý nợ xấu tại hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  2012 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - Tháng 12.2012 [Số 07, 14-21]

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước – Dưới góc nhìn của hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghiệp

  2012 | với Hay Sinh | Tạp chí Phát triển và Hội nhập ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - Tháng 08.2012 [Số 05, 29-38]

 • Ước tính hệ số beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp – Từ lý thuyết đến thực tiễn

  2012 | với Hay Sinh | Tạp chí Phát triển và Hội nhập ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - Tháng 06.2012 [Số 04, 26-33]

 • Tác động của Nghị định 59/2011/NĐ-CP lên Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - Một trọng tâm trong Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam hiện nay

  2012 | với Nguyễn Thị Hải Lý | Tạp chí Phát triển và Hội nhập ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - Tháng 02.2012 [Số 02, 36-42]

 • GIÁO TRÌNH - SÁCH CHUYÊN KHẢO

 • Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp

  2014 | Thành viên | với Hay Sinh

Translate »