Nguyễn Khánh Duy

team

Dự báo Kinh tế & Phân tích dữ liệu | Kỹ thuật phân tích chính sách, Phân tích & đánh giá chương trình, Phân tích định lượng, Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế TP.HCM

Sidebar
Translate »