Lê Ngọc Uyển

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân - Kinh tế Quản lý và Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1996: Thạc sĩ - Tài Chính
 • 1997: Thạc sĩ - Kinh tế Phát triển - Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
 • 2004: Tiến sĩ - Kinh tế Quản lý và Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân. Tên luận án: Một số giải pháp phát huy lợi thế, khắc phục bất lợi đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • Một số vấn đề thực tế và bài học kinh nghiệm thực hiện tự do hóa tài chính ở một số nước đang phát triển

  2000 | Tạp chí Phát triển kinh tế số 114- tháng 4/2000

 • Export of rice from Việt nam

  2001 | Economic development review. No 86- 10/2001

 • Process of reforming tradde policy in Vietnam

  2001 | Economic development review. No 87- 11/2001

 • Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu

  2004 | Tạp chí Phát triển kinh tế số 162- tháng 4/2004

 • Tham gia viết giáo trình Kinh tế phát triển- Lý thuyết và thực tiển ( Chủ biên: Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Phi Hổ)

  2006 | Nhà xuất bản Thống kê TP.HCM

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế tài nguyên và môi trường

  2007 | Trường đại học mở TP.HCM

 • Tham gia viết giáo trình Kinh tế phát triển- ( Chủ biên: Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài )

  2012 | Nhà xuất bản Lao động

 • Tham gia dịch giáo trình Phân tích lợi ích-chi phí ( Chủ Biên: Thạc sĩ Trần Võ Hùng Sơn)

 • Sách Bài tập Kinh tế Phát triển (chủ biên: Lê Ngọc Uyển, cộng sự Nguyễn Ngọc Danh)

  2012 | Nhà xuất bản kinh tế TP.HCM

Translate »