Huỳnh Kiều Tiên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2010 - Cử nhân - Thẩm định giá - Đại học Kinh tế TPHCM
  • 2014 - Thạc sĩ - Property Development - University of New South Wales, Australia

Quá trình nghiên cứu khoa học

  • Valuing Synergy Value – Benefits from M and A in Vietnam

    Duc, N.K, Tien, H.K, and Van, T.B (2016), University of Banking Vietnam, Banking Journal 118 – 119, pp 82 – 94.

Translate »