Hồ Hoàng Anh

Quá trình đào tạo

  • 2009: Cử nhân Kinh tế | Đại học Kinh tế TP.HCM
  • 2013: Thạc sĩ Kinh tế học | Đại học Gothenburg
  • 2020: Tiến sĩ Kinh tế học | Đại học Gothenburg
Sidebar
Translate »