Hay Sinh

Quá trình đào tạo

 • 1982: Cử nhân - Kinh tế Công nghiệp - Đại học Kinh tế TPHCM
 • 1995: Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh - Đại học Bách khoa TPHCM
 • 2001: Tiến sĩ - Tài chính lưu thông tiền tệ và ứng dụng - Đại học Kinh tế TPHCM | Tên luận án: Hoàn thiện các hình thức huy động vốn của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường ở nước ta.

Quá trình nghiên cứu khoa học

 • CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 • Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  2015 | Thành viên | Đề tài cấp trường

 • Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Quy trình và các phương pháp

  2014 - 2015 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp trường

 • Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ thẩm định giá tại trường Đại học kinh tế TP.HCM

  2013 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp trường

 • Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM

  06/2012 đến 01/2013 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp trường

 • Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản - Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10

  2012 | Thành viên | Đề tài cấp trường

 • Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  2006 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp trường

 • Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa

  2006 | Thành viên | Đề tài cấp trường

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp Chi phí vốn và phương pháp APV

  2014 | Hội thảo quốc tế AVA

 • Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá - Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp

  2014 | Hội thảo quốc tế AVA

 • Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp

  2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Ứng dụng mô hình Black – Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóa

  2014 | Tạp chí Hội nhập

 • Ước tính Chi phí phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp

  2013 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM

  2013 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Ước tính Xác suất phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp

  2013 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012

  2012 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghiệp

  2012 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • Ước tính hệ số Beta trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp

  2012 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

 • GIÁO TRÌNH - SÁCH CHUYÊN KHẢO

 • Kinh tế vi mô (dịch từ Micro Economics - Robert S. Pindyck, Danidel L. Rubinfeld)

  2015 | Thành viên

 • Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp

  2014 | Chủ biên

 • Giáo trình Kinh tế Vi mô

  2014 | Chủ biên

 • Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá

  2012 | Đồng chủ biên

Translate »