World price

Giá thế giới: giá của một loại hàng hóa hình thành phổ biến trên thị trường thế giới.

« Back to Glossary Index
Translate »