Unemployment insurance

Bảo hiểm thất nghiệp: chương trình của chính phủ nhằm bảo vệ một phần thu nhập của những người lao động khi họ bị mất việc.

« Back to Glossary Index
Translate »