Trade surplus

Thặng dư thương mại: mức vượt của xuất khẩu so với nhập khẩu.

« Back to Glossary Index
Translate »