Supply schedule

Biểu cung: bảng thể hiện mối quan hệ giữa giá cả và lượng cung của một hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Translate »