Store of value

Dự trữ giá trị: một thứ mà người ta có thể sử dụng để chuyển sức mua từ hiện tại ra tương lai.

« Back to Glossary Index
Translate »