Price elasticity of demand

Độ co giãn của cầu theo giá: thước đo về độ lớn của lượng cầu của một hàng hóa thay đổi đáp lại một sự thay đổi giá của hàng hóa đó được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi giá.

« Back to Glossary Index
Translate »