Poverty rate

Tỷ lệ nghèo: phần trăm dân số có thu nhập gia đình dưới ngưỡng nghèo

« Back to Glossary Index
Translate »