Perfect complements

Hàng hóa bổ sung hoàn hảo: hai hàng hóa có những đường bàng quan vuông góc

« Back to Glossary Index
Translate »