Nominal variables

Các biến số danh nghĩa: các biến số được đo lường dưới dạng đơn vị tiền tệ.

« Back to Glossary Index
Translate »