Law of demand

Quy luật cầu: phát biểu cho rằng ứng với những yếu tố khác không đổi, lượng cầu của một hàng hóa giảm khi giá của hàng hóa đó tăng lên.

« Back to Glossary Index
Translate »