Inflation rate

Tỷ lệ lạm phát: mức thay đổi phần trăm của chỉ số giá so với thời kỳ trước đó.

« Back to Glossary Index
Translate »