Incentive

Động cơ khuyến khích: những gì thúc đẩy người ta hành động.

« Back to Glossary Index
Translate »