Fixed cost

Chi phí cố định: những chi phí không thay đổi theo sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »