Discouraged workers

Lao động nản chí: những người muốn có việc làm nhưng đã từ bỏ việc tìm kiếm công việc.

« Back to Glossary Index
Translate »