Demand schedule

Biểu cầu: bảng thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng cầu của một hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Translate »