Crowding out

Lấn át, chèn ép, hất ra: sự sụt giảm của đầu tư có nguyên nhân từ vay mượn của chính phủ.

« Back to Glossary Index
Translate »