Constant returns to scale

Lợi tức không đổi theo quy mô: thuộc tính mà theo đó tổng chi phí bình quân dài hạn không đổi theo sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »