Bond

Trái phiếu: một chứng nhận ghi nợ.

« Back to Glossary Index
Translate »