Balanced trade

Thương mại cân bằng: tình huống mà xuất khẩu bằng nhập khẩu.

« Back to Glossary Index
Translate »