Average revenue

Doanh thu bình quân: tổng doanh thu chia cho sản lượng bán

« Back to Glossary Index
Translate »